Архив на категория: Проекти

Европейска лаборатория за наука, иновации и технологии

ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ се представи в   инициативата на търговско промишлената палата-Враца под надслов „Европейска лаборатория за наука, иновации и технологии“ по случай Деня на Европа – 9 май.
Учениците показаха свои разработки в областа на електрониката и автомобилната мехатроника. Клубът по роботика демонстрира различни мисии на робота Айви. Учениците бяха подкрепени от фирма Ромтех-3S.

Представени бяха и проекти по програма Еразъм+. В края на юни 20 ученици ще заминат за Германия за провеждане на 3-седмична производствена практика, а следващата учебна година  30 ученици ще имат възможност за стаж в Германия и  Италия.

 

ПТГ спечели два проекта за практика в Германия и Италия за 2017/2018

ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ спечели проект  за мобилност на  ученици с цел практика. Проектът има за цел да предостави възможност на учениците да проведат триседмична практика в Германия.
Тази година училището кандидатства  в консорциум заедно с други две професионални гимназии и с втори проект, който също бе одобрен. Проектът е за ИТ практика в Италия.
И двата проекта ще се реализират през 2017/2018 учебна година.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй;
 • Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Враца;
 • Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – с. Владимирово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ – гр. Плевен.
  Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.
  Стойност на договора: 18 557 000,00 лв.Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.
 • Финансиране от ЕС – ЕФРР: 15 773 450,02 лв.
 • Срок на договора: 30 месеца (17.01.2017 – 17.07.2019 г.)
 • Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Стартираха дейности по проект „Знания, които променят света“

На 6.12.2016 година в ПТГ „Н.Й.Вапцаров”, гр.Враца стартираха дейностите по проект „Знания, които променят живота” 3 (Life Changer 3). Той  се реализира от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с MetLife в рамките на нейната образователна програма МetLife Life Changer. Участници в проекта са учениците от 10 „Г” клас, спец.”Компютърна техника и технологии” с класен ръководител инж.Християна Ценовска.
Програмата е насочена към подпомагане на младите хора да изградят разбиране за основите на финансовия мениджмънт, да повишат финансовата си грамотност и да придобият умения за управление на личните им финансови средства, което ще им помогне да вземат разумни решения в бъдеще. Темите се представят чрез включване на доброволци от бизнеса в учебния процес в съдействие с учителите по общопрофесионална подготовка. В рамките на проекта са предвидени входящ и изходящ тест за учениците, състезание за съставяне на личен бюджет и заключителен иновационен лагер.