Архив на категория: Съобщения

Критерии за подбор за длъжност „Социален работник“

Утвърдени със заповед № 1622/13.09.2019г. на директора на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ – Враца

Критерии за подбор на кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“ в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Враца, както следва:

  1. Образование – висше – 5т.
  2. Професионална област: хуманитарни, икономически, правни науки и др. – 5т.
  3. Професионален опит в сферата на образованието – 5т.
  4. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност – 5т.
  5. Социални умения и комуникативност с ученици и родители – 5т.

Общ брой точки 25т.

За кандидатите с равен брой точки се взема предвид професионалния опит.

С кандидатите ще бъде проведено интервю за работа, което ще се проведе на 24.09.2019г. от 14:30 часа.

Стартира приемът за Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия стартира 10 школи по програмиране и дигитални науки за ученици във Враца.

Обученията са безплатни, а приемът за тях е отворен от 09.09.2019 г. до 29.09.2019 г.

Съобщение

 

Свободни места и прием след трето класиране

Свободни места след трето класиране:

специалност „Машини и систени с ЦПУ“ – 2 свободни места.

Заявление за участие в класиране се приемат  до 20 август (включително) всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в канцеларията на училището.

Обявяване на класирането – 21.08.2019 г

Записване на класираните ученици – 22.08.2019 г.

 

Занимания – Подкрепа за успех

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

График на дейности за месеци юни-септември

група клас график за провеждане – месец юни

 

място на провеждане

кабинет

1 Български език и литература 8 10.06.2019 – 14.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

20.06.2019 – 14.30 2 часа

27.06.2019 – 14.00 1 час

102

 

2 Български език и литература 8 07.06.2019 – 13.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

20.06.2019 – 14.30 2 часа

27.06.2019 – 14.30 2 часа

103

 

3 Български език и литература 9 04.06.2019 – 13.30 1 час

11.06.2019 – 13.30 1 час

13.06.2019 – 13.30 1 час

18.06.2019 – 13.30 1 час

20.06.2019 – 13.30 1 час

303

 

4 Математика 8 11.06.2019 – 14.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

105

 

5 Английски език 9 05.06.2019 – 14.15 2 часа

12.06.2019 – 14.15 2 часа

305

 

6 Немски език 9 07.06.2019 – 13.30 2 часа

14.06.2019 – 13.30 1 час

21.06.2019 – 13.30 1 час

302

 

7 Химия и опазване на околната среда 8 13.06.2019 – 13.30 2 часа

20.06.2019 – 13.30 2 часа

101

 

 

Обява за търг

 ПТГ „Н.Й.Вапцаров”– гр.ВРАЦА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 28,7 кв.м. за продажба на закуски, безалкохолни напитки и хранене на ученици при спазване разпоредбите на Наредба №37 на Министерството на здравеопазването от 21юли 2009 г. и Наредба №8 от 04.12.2018 г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските завения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
Начална тръжна цена 300 лв., размер на депозита 300 лв. и цена на тръжната документация 10 лв.
Оглед на обекта – в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден от 10,00 – 12,00 часа и от 14 – 16,30 часа .
Заявленията за участие в търга се подават лично или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до канцеларията на ПТГ „Н.Й.Вапцаров” – гр.ВРАЦА, ул.”Илинден” №12 в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден до 16,30 часа.
Договорът за наем се сключва за срок от една година, с възможност за удължаване по чл.16 от ЗДС, считано от датата на подписване на настоящия договор

Наемателят се задължава да заплаща консумативните разходи, основни и текущи ремонти в обекта.

Търгът ще се проведе на 22 юли 2019 год.