Избор на Обществен съвет

Уважаеми родители,

На 23.11.2016г. от 18.00 часа в учителската стая  на ПТГ “Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе Общо събрание на родителите на учениците от ПТГ “Н. Й. Вапцаров“.


Дневния ред на събранието е:

1.Избор на трима представители на родителите и трима резервни членове за членове на Обществения съвет на училището.

Мястото на което са оповестени правомощията на обществения съвет е във фоайето на училището. Може да ги намерите и на интернет страницата на училището тук. 

ДИРЕКТОР  НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ИНЖ.ИРМА ЕМИЛИЯНОВА

Стипендиантска програма за гимназисти-роми

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година.

Повече информация тук.