ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

Проект № 2017-1-BG01-KA102-036025 по програма Еразъм+

За поредна година Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“- Враца реализира проект по Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, в ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“ в сферата на професионалното образование.
Проектът „Добро професионално образование чрез добри европейски практики“   е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището. Двадесет  възпитаници на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“  заминаха в началото на седмицата за гр. Франкфурт (Одер), Германия за  да проведат производствената си практика   в рамките на три седмици.  Подборът е направен сред ученици от 11 клас, изучаващи специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“.
Освен практическо обучение за учениците са предвидени и посещения на  столицата Берлин, както и  запознаване с културни забележителности на германската страна.
Проектът ще помогне за  развитие не само на професионалните, но и на  чуждоезикови и социални умения на учениците.
Партньор по този проект е професионално-учебен център bbW, гр. Франкфурт на Одер. ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ има дългогодишно сътрудничество с тази организация и вече няколко години учениците от гимназията имат възможност да провеждат производствената си  практика  в Германия.

Прием 2018/2019

Скъпи кандидат-гимназисти, уважаеми родители!

За учебната 2018/2019 година, Професионална техническа гимназия “Н. Й. Вапцаров“, гр. Врацa

 

Предлага следните специалности:

  • Машини и системи с цифрово програмно управление(дуално обучение) – 26 ученици

  • Приложно програмиране(дуално обучение) – 26 ученици

  • Промишлена електроника(дуално обучение) – 13 ученици

  • Компютърна техника и технологии – 13 ученици

  • Автомобилна мехатроника – 26 ученици

Необходими документи при кандидатстването: 
 1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
 3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, изпити за проверка на способностите и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН.
 4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;

При подаването на документите оригиналите се носят за сверяване.

Подаването на документи за участие в  първо класиране се подават  в работни дни от 20 до 26 юни включително от 8.00 д0 18.00ч. в:

 • Център за кариерно ориентиране – гр. Враца, ул. Софроний Врачански“ № 6 (сградата на РУО).
  Необходими документи при кандидатстването: 
 1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
 3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, изпити за проверка на способностите и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН.
 4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии;

При подаването на документите оригиналите се носят за сверяване.
При подаването на документите задължително се изисква присъствието на родител/настойник.

Списъците на приетите ученици на първия етап на класиране се обявяват до 03.07.2018 г.  в РУО-Враца  и в приемащото училище.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (без право за пренареждане на желанията) се извършва от 04.07. 2018 г.  до 06.07.2018 г. вкл.  в училището, в което е класиран ученикът. Записването се осъществява със: заявление до директора; оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинското свидетелство – за кандидатстващите по професии.

Некласираните ученици на първи етап на класиране не подават заявление, а участват автоматично във второ класиране.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 12.07.2018 г. вкл.
Записването на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл.Незаетите места след втори етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г.
За участие в трети етап на класиране – от 20.07.2018 г.  до 24.07.2018 г.  вкл. се подава ново заявление (с право на пренареждане на желанията в зависимост от останалите свободни места, но без запазване на мястото от по-преден етап на класиране) в училището, което е обявило свободни места за трето класиране.

Личните данни на учениците  и родителите ще  бъдат обработвани, при спазване на въведения Общ  Регламент за защита на личните данни и ще бъдат унищожени в нормативно определения срок.

Държавни изпити за професионална квалификация

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЕСИЯ ЮНИ – 2018

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 06.06.2018 година

ПРАКТИКА

Компютърна техника и технологии-12a 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Автотранспортна техника-12б 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Компютърна техника и технологии-12в 07.06.2018 г. – I гр.
08.06.2018 г. – II гр.

 Всички изпити започват в 8.00 часа. Учениците трябва да заемат местата си до 07.45 часа. За изпита по практика е задължително работно облекло.