Обява за търг

ОБЯВА

 ПТГ „Н.Й.Вапцаров”– гр.ВРАЦА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на ПТГ, ул. „Илинден“ 12, етаж 1, с площ 28,7 кв.м. за продажба на закуски, безалкохолни напитки  и хранене на ученици при спазване разпоредбите на Наредба №37 на Министерството на здравеопазването от 21юли 2009 г. и Наредба №8 от 04.12.2018 г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските завения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
Начална тръжна цена 300 лв., размер на депозита 300 лв. и цена на тръжната документация 10 лв.
Оглед на обекта – в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден от 10,00 – 12,00 часа и от 14 – 16,30 часа.
Заявленията за участие в търга се подават лично или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до канцеларията на ПТГ „Н.Й.Вапцаров” – гр.ВРАЦА, ул.”Илинден” №12 в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден до 16,30 часа.
Договорът за наем се сключва за срок от една година, с възможност за удължаване  по чл.16 от ЗДС, считано от датата на подписване на настоящия договор.
Наемателят се задължава да заплаща консумативните разходи, основни и текущи ремонти в обекта.
Търгът ще се проведе на  14.01.2020 год. в кабинет на директора, от 14.00 часа.

Документи:

Обява
Заповед
Договор
Заявление
Ценово предложение