Възобновяеми енергийни източници

Какво ще знам и мога?

Монтаж, експлоатация и ремонт на съоръжения, използващи слънчева, геотермална, вятърна енергия и енергия от биомаса;
Монтаж, експлоатация и ремонт на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
Диагностика на съоръжения и инсталации с възобновяеми енергийни източници.

Квалификация

Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и професия техник на енергийни съоръжения и инсталации.