Заявления за НВО – 10 клас, чужд език и информационни технологии

Уважаеми ученици и родители, 

До 7 април се подават заявления за НВО (по желание) по чужд език и информационни технологии. 

Ако желаете да се явите на НВО по английски език и/или информационни технологии, трябва да подадете заявление до 7 април. 

Заявленията се подават електронно чрез класните ръководители.  Те ще Ви изпратят бланка, която да попълните и върнете. 

НВО по чужд език и по информационни технологии – 10 клас не е задължително, а само по желание на ученика. 

За допълнителна информация се обърнете към класните ръководители или към инж. Мариета Цолева – заместник-директор, учебна дейност, тел. 0878202449.

Обръщение на Началника на РУО – Враца във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Заявления за ДЗИ – сесия май-юни, 2020

Уважаеми ученици, заявления за ДЗИ, сесия май-юни, 2020 ще се подават по електронен път.

Срокът за подаване е 17.03.2020 година

Изтеглете заявлението тук, попълнете необходимите данни,  подпишете, сканирайте/снимайте и изпратете на електронната поща на училището tmet_wratza@abv.bg.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището

Моля вписвайте актуален телефон за връзка.

За допълнителна информация телефон: 092642128 – канцелария, 0878202449 – инж. Мариета Цолева, зам. – директор, учебна дейност.

Промяна в графика на изпити за ученици в СФО

Поради преустановяване на учебните заният в училищата в област Враца за периода 29.01 – 05.02.2020 година се променят датите на изпитите за ученици от самостоятелна форма на обучение, съгласно публикувания график:

Обява за търг

ОБЯВА

 ПТГ „Н.Й.Вапцаров”– гр.ВРАЦА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на ПТГ, ул. „Илинден“ 12, етаж 1, с площ 28,7 кв.м. за продажба на закуски, безалкохолни напитки  и хранене на ученици при спазване разпоредбите на Наредба №37 на Министерството на здравеопазването от 21юли 2009 г. и Наредба №8 от 04.12.2018 г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските завения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
Начална тръжна цена 300 лв., размер на депозита 300 лв. и цена на тръжната документация 10 лв.
Оглед на обекта – в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден от 10,00 – 12,00 часа и от 14 – 16,30 часа.
Заявленията за участие в търга се подават лично или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до канцеларията на ПТГ „Н.Й.Вапцаров” – гр.ВРАЦА, ул.”Илинден” №12 в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден до 16,30 часа.
Договорът за наем се сключва за срок от една година, с възможност за удължаване  по чл.16 от ЗДС, считано от датата на подписване на настоящия договор.
Наемателят се задължава да заплаща консумативните разходи, основни и текущи ремонти в обекта.
Търгът ще се проведе на  14.01.2020 год. в кабинет на директора, от 14.00 часа.

Документи:

Обява
Заповед
Договор
Заявление
Ценово предложение

 

Критерии за подбор за длъжност „Социален работник“

Утвърдени със заповед № 1622/13.09.2019г. на директора на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ – Враца

Критерии за подбор на кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“ в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Враца, както следва:

 1. Образование – висше – 5т.
 2. Професионална област: хуманитарни, икономически, правни науки и др. – 5т.
 3. Професионален опит в сферата на образованието – 5т.
 4. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност – 5т.
 5. Социални умения и комуникативност с ученици и родители – 5т.

Общ брой точки 25т.

За кандидатите с равен брой точки се взема предвид професионалния опит.

С кандидатите ще бъде проведено интервю за работа, което ще се проведе на 24.09.2019г. от 14:30 часа.