Документи

Стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс
Училищни учебни планове

2017-2018 учебна година (8 клас – „Приложно програмиране“; „Автомобилна мехстроника“; Компютърна техника и технологии“; 9 клас – „Компютърна техника и технологии“; „Автотранспортна техника“; Електрообзавеждане на производството“)
2016-2017 учебна година
2015-2016 учебна година
2014-2015 учебна година
2013-2014 учебна година

Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.