Документи

Стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс
Училищни учебни планове

2018-2019 Училищен учебен план

2017-2018 учебна година (8 клас – „Приложно програмиране“; „Автомобилна мехстроника“; Компютърна техника и технологии“; 9 клас – „Компютърна техника и технологии“; „Автотранспортна техника“; Електрообзавеждане на производството“)
2016-2017 учебна година
2015-2016 учебна година
2014-2015 учебна година
2013-2014 учебна година

форми на обучение
Годишен план квалификация ПС
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.