Ученически практики

 

head

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Учениците от ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ се включиха в проект „Ученически практики“, който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.
Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа. След приключване на практиката, на учениците се изплаща стипендия.