Стипендии

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
Стипендии се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок въз основа на подадено заявление – декларация от името на кандидатстващия ученик на едно от следните основания:

1/ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ – при успех не по-нисък от 5.50, заверен с подпис на класния ръководител върху заявлението. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успеха от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успехът от първия срок.

Размер:

а/ 50 лева месечно при успех 6,00 /пълен отличник/;

б/ 45 лева месечно при успех от 5,50 до 5,99 включително.

2/ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО – при успех не по-нисък от 4.50, заверен с подпис на класния ръководител върху декларацията. Изискват се служебни бележки, удостоверяващи дохода на родителите за 6 месечен период /за началото на учебната година от април
до септември вкл.,
а за втория учебен срок от август до
януари вкл./

За учащи братя/сестри служебни бележки за това, че са ученици и ако са в гимназиалния курс или студенти, дали са получавали стипендия в този 6 месечен период.

Членове на семейството са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри и пълнолетните, ако учат, вкл. и платено обучение, или нетрудоспособни. При повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новия съпруг/а.

В сумата на доходите от предходните 6 месеца се включват – заплати, болнични, пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; семейните помощи за деца, наеми, присъдени издръжки, хонорари, стипендии, без получаваните от декларатора, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия, дивиденти и др.

Безработните родители представят служебна бележка от Бюрото по труда, с вписани обезщетения за 6-месечния период, ако са получени такива.

Ако лицата не са регистрирани в Бюрото по труда, представят нотариално заверена декларация за материалното си положение през 6-месечния период.

Размер:

а/ 35 лева месечно при успех от 5,00 до 5,49 включително;

б/ 30 лева месечно при успех от 4,50 до 4,99 включително.

3/ НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ – стипендия се отпуска независимо от успеха от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й и се изплаща и за летните месеци.

За учениците без родител/и/ е необходимо удостоверение за семейното положение от Информационния център на общината и копие от смъртния акт на починалия родител.

За учениците инвалиди се изисква копие от решението за инвалидизиране.

Размер – 40 лева месечно.

Класните ръководители събират заявленията-декларации и заедно с придружителен списък ги предават в счетоводството в указаните срокове. В декларацията задължително се записва от кой клас е ученикът.

Документи:

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
СПИСЪК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ, 2015/16 УЧЕБНА ГОДИНА, I СРОК