Стипендии

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Стипендии се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок въз основа на подадено заявление – декларация от името на кандидатстващия ученик на едно от следните основания:
1/ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ /по чл.4, ал.1, т.1/ – при успех не по-нисък от 5.50, заверен с подпис на класния ръководител върху заявлението. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успеха от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успехът от първия срок.
Размер:
а/ 50 лева месечно при успех 6,00 /пълен отличник/;
б/ 45 лева месечно при успех от 5,50 до 5,99 включително.

2/ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО/по чл.4, ал.1, т.2/ – при успех не по-нисък от 4.50, заверен с подпис на класния ръководител върху декларацията. Изискват се служебни бележки, удостоверяващи дохода на родителите за 6 месечен период /за началото на учебната година от април
до септември вкл.,
а за втория учебен срок от август до
януари вкл./
За учащи братя/сестри служебни бележки за това, че са ученици и ако са в гимназиалния курс или студенти, дали са получавали стипендия в този 6 месечен период.
Членове на семейството са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри и пълнолетните, ако учат, вкл. и платено обучение, или нетрудоспособни. При повторен брак или фактическо съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новия съпруг/а или лицето, с което съжителства.
В сумата на доходите от предходните 6 месеца се включват – заплати, болнични, пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; семейните помощи за деца, наеми, присъдени издръжки, хонорари, стипендии, без получаваните от декларатора, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия, дивиденти и др.
Безработните родители представят служебна бележка от Бюрото по труда, с вписани обезщетения за 6-месечния период, ако са получени такива
Ако лицата не са регистрирани в Бюрото по труда, представят нотариално заверена декларация за материалното си положение през 6-месечния период.
Размер:
а/ 35 лева месечно при успех от 5,00 до 5,49 включително;
б/ 30 лева месечно при успех от 4,50 до 4,99 включително.
При необходимост комисията може да извърши класиране на подадените документи за стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и 2 и да предложи на директора учениците, на които да се отпусне стипендия.
3/ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ /по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 и ал.2/ –стипендия се отпуска независимо от успеха от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й и се изплаща и за летните месеци.
За учениците без родител /и/ е необходимо удостоверение за семейното положение от Информационния център на общината и копие от смъртния акт на починалия родител.
За учениците с трайни увреждания се изисква копие от решението за инвалидизиране.
Размер – 40 лева месечно.
Класните ръководители събират заявленията-декларации и заедно с придружителен списък ги предават в счетоводството в указаните срокове. В декларацията задължително се записва от кой клас е ученикът и за каква стипендия кандидатства.

Документи:

ЗАПОВЕД И СПИСЪК_СТИПЕНДИИ_II-РИ СРОК_2

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ_3

ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКЛАРАЦИЯ_BLANKA stipendii