автоматизация на непрекъснати производства

Какво означава автоматизация на непрекъснати производства

КАКВО ЩЕ УЧА?

Технически средства за автоматизация. Теория на автоматичното регулиране. Микропроцесорни управляващи системи. Автоматизация и управление на дискретните производства. Автоматизация на електрозадвижванията.

КЪДЕ ЩЕ МОГА ДА РАБОТЯ?

В различни сфери на индустрията, енергетиката, транспорта, банковото дело, комуникациите.