277590996 2471205129682282 2871173920847993909 N
Logosbeneficaireserasmus+left Bg1
Hrdc

Проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000078166

Screenshot (115)
0
4
2 1
4 1
3
2 3
2 2
3 1
2
1

РЕСУРСИ

Проектът в медиите

Цели на проекта

Да се придобият знания за понятието иновации, което е еднакво важно за учителите и учениците. От една страна, преподавателите могат да използват селекция от нови методи, дейности и инструменти, които могат да подобрят тяхното преподаване, правейки темите по-реални и подходящи. От друга страна, учащите трябва да са по-активни, креативни и иновативни, за да свържат субектите със ситуации от реалния живот, да събират информация чрез критично мислене и да решават съвременни проблеми

Да се придобият знания за глобалните предизвикателства от промяната на климата и интерактивни методи за включването им в уроци и проекти, като част от глобалното образование

Да се придобият знания и умения за самооценка на цифрови умения чрез рамката DigCompEdu и да се идентифицират, модифицират и създават цифрови ресурси и оценки на теми от Глобалното образование.

Да се придобият знания за ирландската образователна система, ежедневието в училище и ирландската цивилизация. Важна цел е да се улесни езиковия опит и културния обмен между европейските участници и ирландския персонал, което води до наистина международен опит.

Резултати

– Знания и умения за понятието иновации, което е еднакво важно за учителите и учениците. Актуализиране на преподавателски умения;Отразяване на опита на творчеството и иновациите в образованието; Разграничаване между радикални и постепенни иновации в образованието;Освояване на подходи, ориентирани към учениците, и иновативни решения, включително концепсуално обучение, разказване на истории, ролеви игри и технологии;

– знания и умения за самооценката на цифрови умения чрез рамката DigCompEdu и да се идентифицират, модифицират и създават цифрови ресурси и оценки на теми от Глобалното образование.

– знания  за ирландската система за ПОО и нейната интеграция с промишлените сектори, продължаващото образование и многото различни учебни програми, предназначени да отговорят по-добре на нуждите на променящия се пазар на труда.

– развиване на собствен стил в преподаването ;

– подобряване на езиковите  компетенции и запознаване с културата на конкретната държава , в която се реализира курса.

– личносттно израстване.

Споделянето  на наученото в тези курсове, доведе до реализиране на основните цели на този проект.

Резултати от участието в курсовете

Идентифициране на някои потенциални разрушителни иновации в образованието и възползване от „отворените“ иновации;

Разграничаване между радикални и постепенни иновации в образованието;

Проектиране на учебни решения, които са подходящи за техните учебни цели;

Проектиране на учебни решения, които са в крак с днешните ученици и техните образователни нужди;

Разработване на широк спектър от нови идеи, стратегии, методи и планове за уроци които  да ги   предложите на учениците;

Свързване на  образованието и изменение на  климата и гражданството със знанията по предмета;

Насочване на  учениците да разберат как личните действия са свързани с по-широкия свят;

Създаване  на стратегии за обучение на учениците относно въглеродните емисии, целите на ООН за устойчиво развитие и действията в областта на климата;

Използване на  дейности, насочени към обучаемия, групова работа и ИКТ, за да помогнат на учениците да се развият като глобални граждани;

Получаване на   цялостно разбиране на дигиталната компетентност за преподавателите;

Могат да оценят дигиталната компетентност на себе си като преподавател;

Могат да проектират лична пътека на обучение към дигитално компетентен преподавател;

Научават основните принципи за интегриране на дигиталните технологии в преподаването и ученето;

Разглеждат  различни дигитални ресурси и инструменти за улесняване на съвместно и самостоятелно обучение;

Използват цифрови инструменти за оценяване на учениците;

Курсът  помага на участниците да научат и да подобрят знанията си за ирландската образователна система, ежедневието в училище и ирландската цивилизация. Важна цел на курса е да улесни езиковия опит и културния обмен между европейските участници и ирландския персонал, което води до наистина международен опит.