Logosbeneficaireserasmusleft Bg 1
277590996 2471205129682282 2871173920847993909 N

През ноември ПТГ Н. Й. Вапцаров стартира проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000128251, който е първият от поредицата проекти свързани със спечелената акредитация 2022-1-BG01-KA120-VET-00011044 по програма Еразъм+, сектор „Професионално образование и обучение“,

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“. Проекта е с продължителност 16 месеца и на стойност 117 420 евра.

Съгласно него през юли 2024 40 ученици от 10 и 11 клас ще проведат производствената си практика в Брага, Португалия и Торино, Италия. Също така в акредитацията е включена и мобилност на 12 учители  от професионалната гимназия, които  през април  2024г ще посетят  Брага, Португалия, за да се запознаят с професионално образовани в Португалия, дуалното обучение и основни педагогически практики, които прилагат учителите там.

Партньори в проекта са Intercultural association mobility friends  от Брага, Португалия и Нumacapiact training and research от  Торино, Италия

Основни цели на проекта са:

1 .Интернационализация на професионалното обучение в ПТГ Н.Й. Вапцаров чрез прилагане на европейски образователен опит

 2.Интернационализиране на институцията. Училището да придобие нов европейски облик след мобилности в различни държави от ЕС.

Умения, който участниците се очакват да придобият и развият са:

Придобиване на  нови  професионално-технически умения;

Развитие на поведенчески умения, чувство за инициатива и предприемчивост,

Подобряване на чуждоезиковите умения,

Подобряване на перспективите  за заетост и кариера, по-активно участие в обществото,

Повишена информираност за  ценностите на ЕС

Повишена мотивация за участие в бъдеще образователни възможности.

Всички придобити умния от реализирането на този проект  ще бъдат оценени чрез:

 1.Сертификат за участие в мобилността ;

 2.Europass mobility

На6 ноември проекта бе представен пред педагогическите специалисти в училището, а на  7 и 8 ноември проекта беше представен пред учениците от целевата група .Те бяха подробно запознати с целите и дейностите . Представени бяха критериите за подбор  на участниците и сроковете за кандидатстване. 

 

Критерии за подбор на ученици:

  • Среден успех от предишната учебна  година, не по малко от Добър 4 , умножен по 2.
  • Средна оценка от предметите от раздел В на учебния план от предишната учебна година, не по-малка от Добър 4
  • Оценката по АЕ от предишната учебна година, не по-малка от Добър 4
  • Оценката от теста по английски език
  • Наложени санкции и отсъствия за предходната учебна година, регистрирани забележки и санкции в настоящата учебна година.
  • Коефициент от „Характеристика на средата“
  • Мотиви за участие в проекта и включване в училищни и извън училищни мероприятия, конкурси, състезания през предходната и настоящата учебни години описани в заявлението на ученика.
  • Мнения и оценка/от 2 до 6 / от класен ръководител;

Срок за подаване на заявления за участие в проекта  24.11.2023г.

Представяне

3
6
5
4
1
2