Logosbeneficaireserasmusleft En

Представяне на проекта

С проекта №2019-1-BG-KA101-061828 „ОТ ИНОВАЦИИ ДНЕС КЪМ УСПЕХ УТРЕ“ ние целим придобиване на нови знания, умения и компетенции на 6 учители от ПТГ, което ще се постигне посредством участието им в три различни тематични обучителни курсове в държави членки на ЕС, а именно Финландия, Естония, Нидерландия и Австрия –водещи страни в иновативното професионално образование.

Основна цел на проекта е запознаване и въвеждането на иновативни практики от професионалното обучение на Финландия, Естония, Нидерландия и Австрия в обучението и училищният мениджмънт на ПТГ „Н.Й.Вапцаров “, гр.Враца и преминаване от нецифрово към дигитално образование, като и прилагане на менторството в иновативно обучение.Това е от ключово значение за цялостното подобряване на качеството на обучението и изграждането на европейската визия на училището.

По проекта ще се реализират три обучителни курсове .

Първият е на тема „Сравнителен анализ/Бенчмаркинг/, професионално образование и образование за възрастни , и ще се проведе във Финландия и Естония.

Вторият е на тема “Дигитален завой: Как да направите училището си по-цифрово“. Той ще се проведе в Амстердам.

Третият е на тема „Система за професионално образование в Австрия“.

На всеки един курс ще участват  по двама учители.

Планираното обучение допълва, надгражда и предоставя нови знания и умения за създаването на постоянни модели на иновации, по лесен преход от нецифрово към дигитално училище, прилагане на технологиите в образованието и как това влияе върху преподаването и ученето. Образователната мобилност задоволява потребностите и желанието на учителя да включи учениците си в процеса на обучение, да изгражда нови стратегии за подобряване на обучението и да подготви квалифицирани кадри на пазара на труда.

Подобряване на качеството на образованието по общообразователна, езикова и професионална подготовка е стратегическата цел на училището, както и въвеждане на дуално обучение и образование и иновативна паралелка. Усъвършенства ключови знания на учителите и подобрява професионалните им умения. Всичко това помага ПТГ да стане привлекателно и желано училище в региона.

Постигането на заложените цели стимулира повишаване на доверието от страна на родителите и бизнеса в образователната система на страната и кадрите излизащи от нея.

Езиково обучение

обучение1
обучение 2