Това е двустранен проект между страните Испания и България
с основен приоритет към запознаване, изследване и изучаване на културното им наследство със социална и образователна стойност. Проектът цели постигане на европейско гражданство и приемственост между държавите партньори, развитие на основни социални умения и мотивация за учене.
Сътрудничеството между двете училище ще подобри постиженията на учениците в образователния процес чрез използване на различен подход, а именно включване в европеската общност чрез реализиране на дейности по проекта по определени теми: фолклор, творчество и
култура, културно наследство и междукултурно образование.

С този проект възнамеряваме да използваме фолклора, за да доближим нашите ученици към европейското културно богатство. Искаме те да се научат да ценят културното многообразие, да общуват по уважителен и толерантен начин със своите съученици от държавата партньор по проекта, изграждайки национална и европейска съвест за съхранение на културното наследство.
Проектът е част от образователната система и играе важната роля при обогатяване на знанията на участниците, изследване на националното наследство и свързване с европейските ценности.

В този линк може да намерите цялата информация свързана с проекта до този момент.