УП2
УП22

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Враца участва в проект Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“ с  30 ученика от 11 и 12 клас, специалности Компютърна техника и технологии и Автомобилна мехатроника, които провеждат практическо обучение в реална работна среда в 6 фирми от града. Освен това 20 ученици се обучават в 2 учебно-тренировъчни фирми, като в едната от тях обучението се води от представител на бизнеса.

Покана за избор на представители на бизнеса – ръководители на учебно-тренировъчни фирми, във връзка с осъществяването на Дейност 2 – „ Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми“, по проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Успешно приключи проект „Ученически практики – 2”

На 30.06.2022 год. Директора  на ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ Враца – инж. Ирма Емилиянова връчи тържествено Удостоверения и Сертификати на учениците участвали  по Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. и  Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Практиката в реална работна среда бе проведена за две специалностти „Компютърна техника и технологии“ и „Автомобилна мехатроника“ с двама наблюдаващи учители от направление професионално обучение – инж. С. Стойнева и инж. Цв. Братоевски.  при много добро взаимодействие с нашите фирми – партньори и наставници „Михайлов ТВ“ ООД, „НетЛан” ООД, „Гриин Транс 14“ – ЕООД, „Кръстев и Кънчев“ – ООД, „МБН Ауто груп“ – ЕООД.

За осъществяване на дейностите в двете ни учебно тренировъчни фирми /УТФ/ взеха участие представители на  „РОМТЕХ-3 Ес” ООД и ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ – Д. Върганова и М. Павлова.

С приключване на дейносттите е постигната основната цел на проекта „Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда“.