УП2
УП22

Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Враца участва в проект Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“ с  30 ученика от 11 и 12 клас, специалности Компютърна техника и технологии и Автомобилна мехатроника, които провеждат практическо обучение в реална работна среда в 6 фирми от града. Освен това 20 ученици се обучават в 2 учебно-тренировъчни фирми, като в едната от тях обучението се води от представител на бизнеса.

Покана за избор на представители на бизнеса – ръководители на учебно-тренировъчни фирми, във връзка с осъществяването на Дейност 2 – „ Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми“, по проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.