Logosbeneficaireserasmusleft Bg 1

Устойчиво европейско сътрудничество за успешен старт в професията № 2020-1-BG01-KA102-078810

Проектът в медиите

Резултати от проекта - представяне

Screenshot (49)
Screenshot (51)
Screenshot (45)

Мобилност на ученици с цел практика

Успешно приключи  мобилността на ученици с цел практика в град Франкфурт (Одер), Германия. 
От 4.07 до 17.07.2021 година 24 ученици от Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, придружавани от двама учители, проведоха двуседмична мобилност с цел практика в Професионален център „bbW“  в град Франкфурт (Одер).
Учениците са от 11 и 12 клас, специалности Компютърна техника и технологии, Автотранспортна техника и Автомобилна мехатроника. Участниците се запознаха с нови технологии и екологичните стандарти и повишиха практическите си умения по професията.
Част от програмата им бе и запознаване с бита и културата на Германия. Участниците посетиха столицата Берлин и разгледаха нейните забележителности.

1625741668265
1625741660736
1625741661348
1625741661424
1625741661539
1625741661593
1625562163789
1625562163536
214600919 218140536845534 8293197357005067762 N
218449403 1399718553746023 5049028867402970494 N
214308559 193502829393698 2253437491163920633 N
216872025 522892688861285 615383574565713038 N
1625741662549
1625741663138
1625741663232
1625741663811
1626255719474
1626255716859
1626255716681
1626255715789

Представяне на проекта

Еразъм2020 представяне

Представяне на проекта

Реализирането на този проект е насочено към повишаване на професионалните компетенции и умения на учители и ученици и запознаване с европейски стандарти в областта на компютърната техника и автотранспортната техника в краткосрочен план и реализиране на стратегическите ни цели – повишаване качеството на образователния процес и успешна реализация на нашите възпитаници на пазара на труда. 
Основните цели са:
– Повишаване на практически умения за асемблиране, инсталиране и поддръжка на компютърни системи и мрежи и конструиране, монтаж и демонтаж на възли и детайли, диагностика и ремонт на транспортни средства;

– Придобиване на нови знания и умения чрез използване на нови технологии и техника и запознаване с технически и екологични стандарти;

– Представяне на испанската образователна система и въведение в законодателството на чиракуването;

– Основни принципи на дуалното обучение и образователни практики в реална работна среда, съвременните тенденции в ЕС в тази област;

– Валидирането и признаването на компетенции и запознаване със системата ECVET;

– Формиране на индивидуални качества и социални умения – умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност към нова среда и технологии, отговорност, умения за самостоятелна работа;

– Подобряване на ключови умения – комуникация на чужд език;

– Поставяне на учениците и учителите в различна от училищната среда и увеличаване привлекателността на професията;

– Интегриране на опита от мобилността в училище и създаване на устойчиво сътрудничество.

Целите на проекта ще реализираме с провеждане на мобилност с цел практика в професионален център bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH в, Франкфурт (Одер), Германия за период от две седмици и мобилност на учители с цел обучение и наблюдение в Сарагоса, Испания. Участници ще бъдат 24 ученици от 11 и 12 клас от специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“, придружавани от 2 учители и 6 учители по професионалан подготовка за мобилността в Испания.