ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Учениците от ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ се включиха в проект „Ученически практики“, който им дава възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.
Учениците ще проведат практическото си обучение в рамките на 240 часа. След приключване на практиката, на учениците се изплаща стипендия.

За поредна година 31 ученици от 11 и 12 клас, специалности: „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ участват в проект ученически практики. Наши партньори са шест фирми от гр. Враца с дейност, сходна на изучаваните от учениците специалности. Осигурени са наставници, които да обучават участниците на работните места.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


Как да премахнете тази реклама?

Comments are closed.