Logosbeneficaireserasmusright En

ПРОЕКТ №2020-1-BG01-KA101-078336 „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“

Основна цел на проекта  №2020-1-BG01-KA101-078336 „УЧИЛИЩЕ ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СВЯТ НА ИНОВАЦИИТЕ“ е усъвършенстване на компетентностният подход в системата на образованието чрез стимулиране на иновациите, креативността и творческото въображение на учители и ученици, прилагане на личностният подход за практическа насоченост на обучението,ориентация към резултати и мотивацията за учене.Това е от ключово значение за цялостното подобряване на качеството на обучението и изграждането на европейската визия на училището. Чрез това проектопредложение ние искаме да развием нови и усъвършенстваме съществуващи компетенции на 8 учители от ПТГ посредством реализация на четири мобилности по проект на тема „Нови компетентности в училище на иновациите“ в три държави с иновативно и добре развито професионало образование . Придобитият европейски опит е предпоставка за постигане на поставените цели. Партньор по проекта е Europass Teacher Academy със седалище във Флоренция, Италия. Europass учителска академия е най-големият европейски доставчик на курсове за професионално развитие. Те предлагат курсове , които отговарят на нашите нужди в квалификацията на учителите.

 Избраните от нас курсове са : 
1.„Уменията на 21 век за учители и ученици“;
2. „Учете с обрат! Мотивирайте учениците с креативни стратегии на преподаване“;
3.„Образование за иновации“;
4.„Личност в клас: Оцветете класа си с личностния подход“.

Те покриват идентифицираните от нас нужди и се отнасят до усъвършенстване на компетентностният подход в системата на образованието чрез стимулиране иновациите, креативността и творческото въображение на учители и ученици, прилагане на личностният подход за практическа насоченост на обучението,ориентация към резултати и мотивацията за учене.Учителите се подбират, съгласно предварително утвърдени критерии .Селекцията се органиира от комисия за подбор. На предварителен подбор се избират 10 учители, които започват предварителна езикова и културна и педагогическа подготовка. След приключването й ще бъдат избрани 8 учители за участие в четирите курса в зависимост от желанията.Придобитите знания, умения и опит от посетените курсове ще бъдат споделени сред останалите учители от колектива,и колегите от другите професионални училища, което мотивира и останалите учители за бъдещо участие по проекти на училището. Чрез участието си в обучителни курсове в чужбина , учителите стават по отговорни, дисциплинирани, повишават своята самооценка и израстват личностно. Повишава се самочувствието им и пригодността им на пазара на труда. Подготовката и осъществяването на мобилностите повишава професионалните компетенции на учителите, пряко ангажирани в организацията и реализирането на проекта. Учителите придобиват нови знания и умения в професионалната област, които не са заложени в учебните програми в различните професионални направления. Откриват нови европейски хоризонти. Опознават богатството и разнообразието на компетентностните методи и подходи, прилагани в партньорските страни.

Дългогодишният опит в работата по проекти потвърждава позитивната промяна в поведението и личностните черти на учителите – повишаване на професионалните им, педагогически и чуждоезикови компетенции. Реализирането на проекта оказва градивно, позитивно въздействие върху екипа по проекта и ПТГ като обучаваща организация.. Откриват нови европейски хоризонти. Опознават богатството и разнообразието на компетентностните методи и подходи, прилагани в партньорските страни.

Представяне на проекта
представяне000
представяне01
Предварителна подготовка
кп01
пп02
пп01
Preparation