ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018