САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Информация за провеждане на самостоятелна форма на обучение
2022/23 учебна година

  • Подаване на заявления за записване за 2022/23 учебна година – до 10.10.2022 г. 
  • Редовна сесия – м. ноември
    • Подаване на заявления за изпити – до 20.10.2022 г.
  • Поправителна сесия – м. януари
    • Подаване на заявления за изпити- до 20.12.2022 година
  • Поправителна сесия – м. април
    • Подаване на заявления за изпити  – до 20.03.2023 г

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Правила СФО

Сесии СФО