Професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за учебната 2018/2019 година

Заповед – график за ДИ за СПК

Изпитна програма за специалност „Компютърна техника и технологии“