My Career In Europe

Проекти

„Моята кариера в Европа“- 2017-2020 Страни, участнички в проекта: Австрия, България, Гърция, Франция и...

Read More →

Enhancing the possibilities of the future with a Mentoring Programme

Проекти

Enhancing the possibilities of the future with a mentoring programme Проект с рег.№ 2018 – 1 – SE01 – K229 – 039160_4 по Програма Еразъм + с...

Read More →

ЕРАЗЪМ+, КА1

Проекти

ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИПроект № 2017-1-BG01-KA102-036025 по програма Еразъм+...

Read More →

Образование за утрешния ден

Проекти

Дейности за 2019/20 учебна година Да повишим дигиталните си умения График на дейноста   # Цел Тема Място на...

Read More →

Подкрепа За Успех

Проекти

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Дейности  за учебна 2019/2020 годинаГрупи за допълнително обучение Български език и...

Read More →

Oперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 Г.

Проекти

На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с...

Read More →

Еразъм +

Проекти

Европейска практика за професионален опит Подкрепата на Европейската комисия за тази публикация не...

Read More →